Switch in het kort

‘Met Switch brengen we de aanbevelingen van het rapport Kwestie van een lange adem van Verwey-Jonker in de praktijk. We werken integraal, met aandacht voor zowel ouders én kinderen’

– Hester Mobach, initiatiefnemer Switch en behandelaar bij de Waag

Over Switch

Switch biedt behandeling en begeleiding aan gezinnen die te maken hebben met ernstig en structureel geweld.

Het doel is om binnen deze gezinnen de (intergenerationele) geweldspatronen te doorbreken. Vanuit de overtuiging dat er voor het doorbreken van geweldspatronen op alle generaties moet worden ingegrepen biedt Switch zorg aan zowel ouders, jongeren en kinderen. En aan zowel slachtoffers als plegers.

Over Switch

Switch werkt met één team met vaste hulpverleners uit verschillende organisaties (GGZ, vrouwenopvang, jeugdhulp en forensische zorg). Het team werkt vanuit een gemeenschappelijk werkwijze, gericht op de complexiteit van huiselijk geweld. Elk teamlid brengt eigen expertise in. De hulp richt zich op alle leden van het gezin. Gekeken wordt wat wie nodig heeft en in welke volgorde.

De focus in de behandelaanpak ligt op trauma en hechting. Van beiden is bekend dat zij een grote rol spelen bij de intergenerationele overdracht.

Werkwijze

Switch biedt risicogestuurde en herstelgerichte zorg gericht op het doorbreken en duurzaam stoppen van structurele patronen van huiselijk geweld. Deze zorg heeft een positief effect op de veiligheid op de (middel)lange termijn. We werken volgens het model van gefaseerde ketenzorg (Vogtländer & Van Arum, 2016).

Doel werkwijze

Het doel van de werkwijze is om:

  1. Een integrale analyse en indicatiestelling te maken.
  2. Het risico op toekomstig dader- en slachtofferschap van huiselijk geweld te verminderen.
  3. De schade als gevolg van huiselijk geweld te verminderen.

Intake

Voor de hulp start, wordt er een uitgebreide analyse gemaakt. Deze bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

  • Beoordeling van de geweldsdynamiek;
  • Identificatie van de risicofactoren voor het opnieuw plegen van huiselijk geweld bij ouders;
  • Identificatie van risicofactoren voor slachtofferschap van huiselijk geweld bij ouders en kinderen;
  • Inventarisatie van de krachten in het gezin;
  • Beeld van de schade als gevolg van het geweld bij ouders;
  • Beeld van de schade als gevolg van het geweld bij kinderen.

Behandelplan

Na de intake stellen we een behandelplan op. Hierin wordt samen met het gezin, de verwijzer en het behandelteam opgenomen wie aan welk doel werkt en welke volgorde wenselijk is. In het behandelplan staat ook in welke volgorde alles plaatsvindt. Hierbij geldt dat eerst de zorg waar de grootste invloed van wordt verwacht op de veiligheid voor de kinderen wordt ingezet.

Monitoring

Tijdens de behandelings- en begeleidingsfase wordt er elke zes tot acht weken geëvalueerd met het gezin, de verwijzer en het behandelteam. Ook monitort het behandelteam wekelijks gezamenlijk de behandeling vanuit de verschillende divisies, waardoor de losse behandelingen goed op elkaar afgestemd blijven.

Taakverdeling Switch-aanmelder

Voor de inzet van Switch is het van belang dat er bij de aanmelding al voldoende maatregelen zijn getroffen om de directe veiligheid te waarborgen. Switch stelt bij aanmelding de voorwaarde dat er gedurende het hele traject een regiehouder is betrokken die deze afspraken in een veiligheidsplan heeft opgenomen en toeziet op de naleving ervan.

Aanmelden bij Switch

Wil je overleggen over een aanmelding voor Switch, ga dan naar het contactformulier van de Waag (let op: niet het aanmeldformulier voor cliënten in). Geef in het opmerkingenveld aan: “Vraag mbt aanmelding Switch Amsterdam”. Indien je je naam, organisatie en telefoonnummer achterlaat zal er zo spoedig mogelijk op werkdagen tussen 11:30 en 12:30 contact met je worden opgenomen.

Na aanmelding zal er een aanmeldbespreking plaatsvinden met alleen jou als aanmelder voor een eerste screening.

Na de eerste screening kunnen we de intakefase starten. Hiervoor is een passende verwijzing nodig voor specialistische jeugdhulp en een verwijzing vanuit de huisarts voor de hulp van BRight GGZ en de Waag. De behandeling vanuit BRight en de Waag wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Hieraan zijn kosten voor eigen risico verbonden.

Geen passende hulp?

Het kan voorkomen dat na de analyse van Switch blijkt dat het zorgaanbod van Switch niet aansluit bij de hulpvraag van het gezin. In dat geval sluit Switch af na de analysefase met een advies voor een beter aansluitend zorgaanbod.

Meer informatie?

Ga naar het contactformulier van de Waag, vul je gegevens in en geef bij het opmerkingenveld aan dat je een vraag hebt over Switch. “vraag mbt aanmelding Switch Amsterdam”. Als je je naam, organisatie en telefoonnummer/emailadres achterlaat, nemen we contact met je op.