Methodiek

Switch werkt volgens een beschreven methodiek, die in november 2020 is gepubliceerd.

Deze methodiek is het resultaat van ruim twee jaar samenwerken. In de methodiek staat doel en aanpak van Switch beschreven en waarom integrale samenwerking daarbij zo belangrijk is.

De methodiek bestaat uit twee delen: een theoretische en een praktische handleiding. De theoretische handleiding bevat de onderbouwing en toelichting op de verschillende bestanddelen van Switch.

De praktische handleiding bevat een handelingsgerichte beschrijving van de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Het is bedoeld voor gebruik door professionals als leidraad in het werken met het gezin.

De methodiek is zowel gebaseerd op wetenschappelijke inzichten als op onze eigen ervaringen en inzichten die de samenwerking tot nu toe heeft opgeleverd.

Hulpverleners binnen het Switch-team maken naast de Switch-methodiek gebruik van methodieken en therapievormen passend bij hun specifieke discipline en aansluitend bij de concrete hulpvraag van het gezin of gezinslid.

Aanvragen methodiek

Via de contactpagina kunt u de methodiekbeschrijving aanvragen.

Onderzoek Switch

In november 2020 is het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek gestart naar de methodiek van Switch. Met de opbrengsten van dit onderzoek wordt de Switch methodiek verder uitgewerkt en onderbouwd. De resultaten van dit onderzoek verwachten wij in 2022 te presenteren.

Ontstaansgeschiedenis Switch

Switch (voorheen Programma Integrale Behandeling en Begeleiding), is ontstaan vanuit een al langer lopende samenwerking tussen vier Amsterdamse instellingen; Blijf Groep (vrouwenopvang), Altra (jeugdhulpverlening), de Waag (forensische zorg) en BRight GGZ (reguliere GGZ).

De samenwerking startte in april 2014 als een multidisciplinair casuïstiek overleg bij de  vrouwenopvang. Maatschappelijk werkers van de vrouwenopvang konden hier hun huiselijk geweldcasussen inbrengen bij een team van experts.

In 2017 is besloten dit over een andere boeg te gooien; geen advies of analyse meer vanaf de zijlijn, niet meer doorverwijzen na advies of analyse, maar zelf aan de slag. Er werd een team geformeerd met een gemeenschappelijk doel; integrale analyse én behandeling bieden aan zowel volwassenen als kinderen in gezinnen waar huiselijk geweld speelt door specialisten op gebied van daderschap én slachtofferschap. Het Switch-team was geboren.

In 2019- 2020 is met subsidie vanuit het landelijke actieprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ de ervaring vanuit de praktijk gebundeld in een methodiek beschrijving welke gaandeweg op verschillende momenten is getoetst met als doel het realiseren van een landelijk overdraagbare methodiek.

Initiatiefnemers Switch

Over Blijf Groep
Blijf Groep helpt huiselijk geweld te stoppen. We bieden hulp aan alle betrokkenen die te maken hebben met huiselijk geweld: slachtoffers, kinderen en plegers. Ons uitgangspunt is het stoppen van geweld door het bieden van hulp op maat: thuis of in de opvang.
Blijf Groep werkt veilig, toekomstgericht en met open vizier. Veertig jaar ervaring heeft Blijf Groep expert gemaakt op het gebied van huiselijk geweld. De nadruk in onze hulpverlening ligt op het aanpakken van huiselijk geweld. Niet alleen op vluchten voor geweld, maar op het stoppen ervan. Veilig Thuis Flevoland maakt deel uit van Blijf Groep.

Over De Waag
De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. De Waag biedt gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag combineren met een psychische stoornis. In alle behandelingen werkt De Waag aan het voorkomen van grensoverschrijdend of strafbaar gedrag.

Over BRight GGZ
BRight GGZ is een kleinschalige groepspraktijk In Amsterdam, bestaande uit ervaren en deskundige therapeuten. BRight GGZ is  gespecialiseerd in de behandeling van klachten na seksueel geweld, huiselijk geweld en andere ingrijpende gebeurtenissen. BRight GGZ biedt eveneens behandeling aan volwassenen met klachten na eenmalig (seksueel) trauma en/of seksueel misbruik en/of mishandeling in de kindertijd.

Over Altra
Altra is een jeugdhulporganisatie die zich richt op familiezorg en onderwijszorg. Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt nauw samen met het welbevinden van hun ouders of opvoeders en de mate van bestaanszekerheid van het hele gezin. Altra legt de focus op de problematiek van het kind binnen de context van het gezin. Altra werkt met het gezin aan het reduceren van stress, aan sterke gezinsrelaties en via onderwijs en onderwijszorg aan stevige bouwstenen voor maatschappelijke kansen en bestaanszekerheid van kinderen over generaties heen.
Altra maakt deel uit van IHUB, een alliantie waarvan ook Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans deel uitmaken.